Home

Mijn Geldcoach (2012) is gespecialiseerd in bewindvoering en curatele. Wij hebben
jarenlange ervaring met mensen die verstandelijk beperkt zijn of uiteenlopende psychiatrische
problematiek hebben. Wij doen waar mogelijk een beroep op de eigen kracht van mensen.
Zelfredzaamheid en eigen regie van de klant staan in dit proces centraal. Onze dienstverlening is
gericht op preventie, inventarisatie en coaching. Waar nodig beheer en overname. Mijn
Geldcoach geeft financiële rust.

Ons werkgebied is de provincie Flevoland, Friesland, Overijssel, Gelderland en de regio ’t Gooi
(Hilversum en omstreken).

Welke kennis, vaardigheden en eigenschappen bezitten de professionals van Mijn Geldcoach?

– zij zijn in staat om de persoonlijke, financiële situatie van een klant te analyseren;
– hebben kennis van tegemoetkomingsregelingen;
– kijken of het maximaal haalbare aan inkomen bereikt is (fiscaal en regelingen);
– hebben kennis van de sociale kaart en maken gebruik van hun netwerk;
– kunnen een budgetplan opstellen;
– herkennen achterliggende problematiek en weten daar naar te handelen;
– weten andere hulpverlening in te schakelen waar nodig en gewenst;
– kunnen activeren en stimuleren;
– zijn doortastend, creatief en zo nodig confronterend;
– gaan planmatig en resultaatgericht te werk;
– zijn neutraal en waarborgen de privacy.

Wat verder goed is om te weten:

 • Mijn Geldcoach voldoet aan de voorwaarden gesteld in het besluit kwaliteitseisen voor
  curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren vastgesteld op 29 januari 2014.
 • Wij conformeren ons aan de aanbevelingen meerderjarigenbewind, vastgesteld door het
  LOVCK op 08 juni 2015.
 • Wij zijn volwaardig lid van de NBPB (Nederlandse Beroepsvereniging voor Professionele
  Bewindvoerders)
 • Wij zijn door de NVB (Nederlandse Vereniging van Banken) als hulpverleningsinstantie
  erkend en zodoende gemachtigd een basisbankrekening (convenantrekening) te openen.
  Deze dienstverlening is alleen voor klanten bestemd die bij ons onder bewind
  staan of komen te staan.
  www.basisbankrekening.nl
 • Mijn Geldcoach is opgenomen in het Wbp-meldingenregister van het College Bescherming
  Persoonsgegevens onder kenmerk 1522322.
  https://www.collegebeschermingpersoonsgegevens.nl/asp/ORSearch.asp
 • Bereikbaarheid: via telefoon, mail, sms of Whats app. Wij zijn telefonisch bereikbaar
  van maandag t/m vrijdag van 11.00 uur tot 17.00 uur met uitzondering van erkende
  Nederlandse feestdagen.
 • Noodgevallen: buiten de hierboven genoemde dagen en tijden zijn wij voor noodgevallen
  alleen bereikbaar via Whats app en sms. U dient daarbij uw naam kenbaar te maken en te
  vermelden waarom u contact zoekt.

 

De gezichten achter Mijn Geldcoach

Diederik van der Stouw.
Psychiatrisch verpleegkundige. Jarenlange ervaring in het begeleiden van mensen met niet
aangeboren hersenletsel. Verder acht jaar werkzaam geweest als jobcoach op het gebied van het
vinden en behouden van betaalde arbeid voor moeilijk lerenden, mensen met een vorm van autisme
en mensen met psychische en psychiatrische problemen. Sinds 2003 zelfstandig ondernemer in de
zorg en onder andere jarenlang ondersteuning gegeven aan klanten bij het bevorderen van
zelfredzaamheid of overnemen van hun administratie en/of financiën. Gecertificeerd budget- en
schuldcoach en gecertificeerd beschermingsbewindvoerder.

 

Einte Douma.
Jarenlang werkzaam geweest als financieel adviseur met budgetcoaching, hypotheken en
verzekeringen en begeleiding van startende ondernemers. Als begeleider van jongeren met ASS
(autisme) en als voormalig register jobcoach bezig met het begeleiden van mensen in leef -en
werksituaties. Gecertificeerd schuldcoach en gecertificeerd beschermingsbewindvoerder. 

 

 

 

 

Niets van deze website mag verveelvoudigd worden zonder uitdrukkelijke toestemming Mijn Geldcoach.