Home

TIP VAN DE MAAND: GEEF WIJZIGINGEN GELIJK DOOR.       

Veranderd er iets in jouw situatie wat van belang kan zijn voor je bewindvoerder, geef dit dan gelijk door. Denk hierbij aan verandering van inkomen, een verhuizing, inwoning van andere personen op jouw adres, het krijgen van een kind, een auto of brommer op jouw naam of van jouw naam af. Deze veranderingen kunnen namelijk gevolgen hebben voor je uitkering, toeslagen, bijzondere bijstand of belastingen. Geef je dit soort informatie niet op tijd door dan riskeer je boetes van bijvoorbeeld het CJIB of je uitkeringsinstantie.

Betaaldagen kinderbijslag 2020
Heeft u recht op kinderbijslag? Hieronder staan de data waarop deze op uw rekening staat
(eerder vragen om uitbetaling kan niet vanwege verwerkingstijd in ons
systeem).
maandag 6 januari 2020
vrijdag 3 april 2020
vrijdag 3 juli 2020
maandag 5 oktober 2020

____________________________________________________________________

Mijn Geldcoach (2012) is gespecialiseerd in bewindvoering en curatele. Wij hebben jarenlange
ervaring met mensen die verstandelijk beperkt zijn of die uiteenlopende psychiatrische problematiek
hebben. Wij doen waar mogelijk een beroep op de eigen kracht van mensen. Zelfredzaamheid en
eigen regie van de klant staan in dit proces centraal. Onze dienstverlening is gericht op preventie,
inventarisatie en coaching. Waar nodig beheer en overname. Mijn Geldcoach geeft financiële rust.
Lees hier in eenvoudige taal wat bewindvoering inhoudt. Bewindvoering eenvoudig uitgelegd

Ons werkgebied is de provincie Flevoland, Friesland, Overijssel, Gelderland en de regio ’t Gooi
(Hilversum en omstreken).

Welke kennis, vaardigheden en eigenschappen bezitten de professionals van Mijn Geldcoach?

– zij zijn in staat om de persoonlijke, financiële situatie van een klant te analyseren;
– hebben kennis van tegemoetkomingsregelingen;
– kijken of het maximaal haalbare aan inkomen bereikt is (fiscaal en regelingen);
– hebben kennis van de sociale kaart en maken gebruik van hun netwerk;
– kunnen een budgetplan opstellen;
– herkennen achterliggende problematiek en weten daar naar te handelen;
– weten andere hulpverlening in te schakelen waar nodig en gewenst;
– kunnen activeren en stimuleren;
– zijn doortastend, creatief en zo nodig confronterend;
– gaan planmatig en resultaatgericht te werk;
– zijn neutraal en waarborgen de privacy.

Wat verder goed is om te weten:

 • De bewindvoerders van Mijn Geldcoach zijn door het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM
  (de rechtbank) erkend als uitvoerders van bewind, mentorschap en curatele.
 • Wij zijn volwaardig lid van de NBPB (Nederlandse Beroepsvereniging voor Professionele
  Bewindvoerders)
 • Wij zijn door de NVB (Nederlandse Vereniging van Banken) als hulpverleningsinstantie
  erkend en zodoende gemachtigd een basisbankrekening (convenantrekening) te openen.
  Deze dienstverlening is alleen voor klanten bestemd die bij ons onder bewind
  staan of komen te staan.
  www.basisbankrekening.nl
 • Mijn Geldcoach is opgenomen in het Wbp-meldingenregister van het College Bescherming
  Persoonsgegevens onder kenmerk 1522322.
 • Bereikbaarheid: via telefoon, mail, sms of Whats app. Wij zijn telefonisch bereikbaar
  van maandag t/m vrijdag van 11.00 uur tot 17.00 uur met uitzondering van erkende
  Nederlandse feestdagen.
 • Noodgevallen: buiten de hierboven genoemde dagen en tijden zijn wij voor noodgevallen
  alleen bereikbaar via Whats app en sms. U dient daarbij uw naam kenbaar te maken en te
  vermelden waarom u contact zoekt.

De gezichten achter Mijn Geldcoach

Diederik van der Stouw.
Psychiatrisch verpleegkundige. Jarenlange ervaring in het begeleiden van mensen met niet
aangeboren hersenletsel. Verder acht jaar werkzaam geweest als jobcoach op het gebied van het
vinden en behouden van betaalde arbeid voor moeilijk lerenden, mensen met een vorm van autisme
en mensen met psychische en psychiatrische problemen. Van 2003 tot 2018 zelfstandig ondernemer
in de zorg geweest (weekendopvang en zorgaanbieder 24 uurs begeleid wonen, beiden voor
jongeren met verstandelijke beperking, autisme en adhd). Gecertificeerd budget- en
schuldcoach en gecertificeerd beschermingsbewindvoerder. Kijk hier voor mijn CV

Einte Douma.
Jarenlang werkzaam geweest als financieel adviseur met budgetcoaching, hypotheken en
verzekeringen en begeleiding van startende ondernemers. Als begeleider van jongeren met ASS
(autisme) en als voormalig register jobcoach bezig met het begeleiden van mensen in leef -en
werksituaties. Gecertificeerd schuldcoach en gecertificeerd beschermingsbewindvoerder. 

 

Niets van deze website mag verveelvoudigd worden zonder uitdrukkelijke toestemming van Mijn Geldcoach.