Curatele

Curatele is de meest verstrekkende maatregel en is van toepassing als iemand zowel op financieel gebied als op persoonlijk vlak niet voor zichzelf kan zorgen en niet op een minder vergaande manier kan worden beschermd.

Bij curatele is de persoon handelingsonbekwaam en mag hij/zij niet meer zelfstandig rechtshandelingen verrichten. Dit omdat iemand de gevolgen van zijn handelen niet (meer) overziet. Een rechtshandeling is een feitelijke handeling van een natuurlijk- of rechtspersoon die is gericht op het tot stand brengen van een bepaald rechtsgevolg. Een rechtshandeling kan bijvoorbeeld zijn het ondertekenen van een overeenkomst, waardoor de partijen officieel wederzijdse verplichtingen tegenover elkaar hebben. Het feit dat de partijen na de ondertekening van de overeenkomst verplichtingen tegenover elkaar hebben, wordt in het recht aangeduid als een rechtsgevolg. Andere voorbeelden van rechtshandelingen zijn bijvoorbeeld het kopen van een televisie of een auto, het aangaan van een huwelijk of het opstellen van een testament. Het gaat hierbij vaak om mensen met een ernstig verstandelijke beperking, ernstige psychiatrische problematiek, verkwisting of drankmisbruik waardoor de belangen niet goed worden waargenomen.

De curator vertegenwoordigt dan de onder curatele gestelde persoon en behartigt de financiële en andere belangen. De persoon wordt opgenomen in het centrale curatele- en bewindregister (CCBR). Dit houdt in dat onder andere leveranciers van diensten en goederen kunnen controleren of iemand onder curatele is gesteld (en dus handelingsonbekwaam is – en dus niet zomaar aankopen kan doen of contracten kan afsluiten). Op het niet persoonlijk vlak geeft de curator zo iemand, waar mogelijk, advies en neemt, zoveel mogelijk in overleg met de persoon, zelf beslissingen op het gebied van behandeling, verzorging, verpleging en/of begeleiding.

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.