Mentorschap

Wat is mentorschap?

Mentorschap is een beschermingsmaatregel tegen derden om te voorkomen dat er misbruik gemaakt wordt van de situatie. Een mentor is iemand die de belangen behartigt van mensen die dat niet voldoende zelf meer kunnen. De rechtbank stelt de mentor aan als wettelijk vertegenwoordiger. Bij mentorschap is de klant wel handelingsbekwaam maar mag hij/zij niet zelfstandig beslissingen nemen over verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. De mentor handelt en denkt ‘plaatsvervangend’ voor de klant, waarbij zoveel als mogelijk rekening wordt gehouden met de wil en wensen van de klant.

Wat zijn de taken van een mentor?

De mentor onderhoud de contacten met betrokken hulpverleners en overlegt met hen over zorg- en behandelplannen. De mentor ziet er op toe dat begeleiding wordt gegeven overeenkomstig de gemaakte afspraken. De mentor komt op voor de belangen van de klant en legt jaarlijks verantwoording af aan de kantonrechter.

De mentor bouwt daarom een vertrouwensrelatie op met de klant, betrekt de klant en zijn/haar omgeving bij de uitvoering van het werk en bevordert het zelfstandig optreden van de klant. De mentor ondersteunt of vertegenwoordigt de klant bij besprekingen en neemt met de klant besluiten over verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.

Wat is goed mentorschap?

 • De klant staat centraal
 • Handelen in de geest van de klant en rekening houden met zijn/haar priveleven
 • Rekening houden met cultuur, achtergrond en levensbeschouwing
 • Geheimhoudingsplicht
 • Respect hebben voor de rest-autonomie
 • Respect voor de omgeving van de klant
 • Onafhankelijk zijn
 • De belangen van de klant behartigen

  Welke rechten heeft een mentor?
 • De klant toestemming geven om zelf rechtshandelingen te verrichten
 • Inzage in het dossier
 • Aanschuiven bij zorgplanbesprekingen en deze ondertekenen
 • Als dat nodig is andere huisvesting voor de klant regelen
 • Een relatie van de klant de toegang tot die klant ontzeggen
 • Namens de klant een klacht indienen
 • Namens de klant een rechtszaaak aanspannen